องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianJapaneseKoreanMalayRussianThaiVietnamese

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

(ทราบ)

 

1. ว่าที่  ร.ต.ลัทธิพล     ชื่นชม หัวหน้าส่วนการศึกษา  
2. นางสาวอรัญญา       แสงจันทร์ ผช.จนท.ธุรการ  
3. นางนันทิยา              แก้วมุงคุณ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
4. น.ส.ภัทราวดี           ใจบุญชื่น ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
5. นางสุภาวดี              คามะเชียงพิณ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
6. น.ส.อุบล                บุญสมัคร ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
7. นางริต้า                   สิมลี ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
8. นายบุญมา               จันนาวัน ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
9. น.ส.จิตตานันท์       จันทบูรณ์ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
10. น.ส.ศรีสุดา            จรบุรมย์ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
11. นางบังอร               วุฒิอุทัย ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
12. นางเสถียร              คามวรรณ ครูผู้ดูแลเด็ก  
13. น.ส.กนกอร           อ่อนคำ ผช.ครู ผู้ดูแลเด็ก  
14. นางสมพร              พรมยาลี ผช.ครู ผู้ดูแลเด็ก  
15. นางเขมนันท์          สิริหล้า ครูผู้ดูแลเด็ก  
16. นางพรทิพย์            ชื่นชม ผช.ครู ผู้ดูแลเด็ก