องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianJapaneseKoreanMalayRussianThaiVietnamese

ส่วนการคลัง

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

(ทราบ)

 

1. นางรัศมี                        แสงบัวท้าว ผู้อำนวยการกองคลัง  
2. นางยุพาพร                   นามสีพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
3. นางสาวเดือนเพ็ญ         ผดุงสันต์ นักวิชาการคลัง  
4. นายชุติพนธ์                   ผาลัย เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ  
5. นางอัมรา                       กงแก้ว ผช.จนท.จัดเก็บฯ  
6. นางสาวภนิดา                แก้วอินทร์ ผช.จนท.การเงินฯ  
7. นางสาวทิพย์ญาภรณ์     หนูลาด ผช.จนท.พัสดุ  
8. นางสาวฐิติมา                ปัทมสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ