องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianJapaneseKoreanMalayRussianThaiVietnamese

สำนักปลัด

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

     ลายมือชื่อ

    (ทราบ)

 

1. ว่าที่ ร.ต. สุทินกร   ซุยทอง ปลัด อบต.
2. นางสาวกนิษฐา     พันธ์หนอง รองปลัด  อบต.
3. นางสุมาลี              ปากดีหวาน หัวหน้าสำนักปลัด
4. นายธีรพงษ์            วารภิลา เจ้าพนักงานป้องกันฯ
5. นายสรศักดิ์           นันทจันทร์ ผช.งานป้องกันฯ
6. นายกฤษณ์             คำลือชัย นิติกร
7. นางสาวศรีนวล     ไชยโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นางสาวอรัญญา ขวัญเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ
9. นางปิยะนุช          มัดทะมณฑล เจ้าพนักงานธุรการ
10. นางสาวประภัสสร  รักสุทธี ผู้ช่วยบุคลากร
11. นางสาวเบญจมาลย์  บุญพา ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
12. นางทัศมารถ         ปวงสุข ผช.จนท.ธุรการ
13. นางสาวสรวีย์       คำภาหมี ผช.จนท.วิเคราะห์
14. นายนาวา               วรรณศิริ พขร.บรรทุก 6 ล้อ
15. นายโชคชัย           แสนศิลา พนง.ขับรถบรรทุกน้ำ
16. นายชาญวุฒิ          ชัยเยศ พขร.กระเช้า
17. นายเดชวิทย์          อ่อนคำ พขร.โตโยต้า 4ประตู
18. นายนนทยา           อ่อนคำ นักการภารโรง
19. นางสาวประกายทิพย์  จันนาวัน พนักงานทั่วไป
20. นางสุพัฒตรา           ไชยมาตย์ คนสวน