องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianJapaneseKoreanMalayRussianThaiVietnamese

สมาชิกสภา

ประธานสภาฯ

5.นายจตุรงค์ จำปาศรี (ประธานสภา)

นายจตุรงค์      จำปาศรี             ประธานสภา

 

รองประธานสภาฯ

6.นายสาย ผาสิงห์ (รองประธานสภาฯ)

นายสาย      ผาสิงห์            รองประธานสภา

 

8.นางสุบิน สันทสิทธิ์ (ส.อบต. ม.1)

1. นางสุบิน      สินทสิทธิ์       ส.อบต.หมู่ที่  1

 

9.นายนิยม แปยอ (สอบต. ม.1)

2. นายนิยม  แปยอ          ส.อบต.หมู่ที่  1

 

 

11.นายอรุณ แสงรัตน์ ม. 2

3. นายอรุณ      แสงรัตน์          ส.อบต.หมู่ที่  2

10.นายชัย โพธิ์คำทึง ม. 2

4. นายชัย      โพธิ์คำทึง          ส.อบต.หมู่ที่  2

 

12.นายธวัฒน์ แก้ว ม. 3

5.  นายธวัฒน์      แก้วอินทร์          ส.อบต.หมู่ที่  3

 

13.นายวนัย ใจบุญชื่น ม. 3

6.  นายวินัย      ใจบุญชื่น          ส.อบต.หมู่ที่  3

5.นายจตุรงค์ จำปาศรี (ประธานสภา)

นายจตุรงค์      จำปาศรี          ส.อบต.หมู่ที่  4

14.นางสาวโสภาวดี ทองอุ่น ม. 4

7.  นางสาวโสภาวดี    ทองอุ่น          ส.อบต.หมู่ที่  4

15.นายสมจิตร พุขุนทด ม. 5

นายสมจิต       พุขุนทด           ส.อบต.หมู่ที่  5

16.นายจรูญ มนตรีนอก หมู่ 5

นายจรูญ      มนตรีนอก      ส.อบต.หมู่ที่  5

17.นายไหม จันทร์ชา ม. 6

นายไหม      จันทร์ชา          ส.อบต.หมู่ที่  6

18.นายสุพจน์ ศุภศร ม.7

นายสุพจน์      ศุภศร          ส.อบต.หมู่ที่  7

19.นายบุญล้ำ วงจันทร ม. 7

นายบุญล้ำ      วงจันทร          ส.อบต.หมู่ที่  7

20.นายมาน นามแสวง (ม.8)

นายสมาน      นาแสวง          ส.อบต.หมู่ที่  8

21.นายอภิรักษ์ แป้นเงิน ม. 8

นายอภิรักษ์          แป้นเงิน          ส.อบต.หมู่ที่  8

23.นายอาทิตย์ ชัยมี ม. 9

นายอาทิตย์      ชัยมี          ส.อบต.หมู่ที่  9

22.นายอุดมทรัพย์ โคตาสา ม.9

นายอุดมทรัพย์      โคตาสา          ส.อบต.หมู่ที่  9

24.นายสมสี โคตรสี (ส.อบต. ม.11)

นายสมสี      โคตรสี          ส.อบต.หมู่ที่  11

25.นายฉัตรชัย ยงยืน ม. 11

นายฉัตรชัย      ยงยืน          ส.อบต.หมู่ที่  11

26.นางสายยนต์ บุญพา ม. 12

นางสายยนต์      บุญพา          ส.อบต.หมู่ที่  12

27.นายเดือน ภูคำกอง ม. 12

นายเดือน      ภูคำกอง          ส.อบต.หมู่ที่  12