องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianJapaneseKoreanMalayRussianThaiVietnamese

คู่มือประชาชน

1. การรับชำระภาษีป้าย 

 

2. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

–  แบบคำขอรับการสงเคราะห์

5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

–  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

6.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

–  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

 

7.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ฯ

 

8.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ฯ

 

9.การจดทะเบียนพาณิชย์(ยกเลิก)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ฯ

 

10.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.

 

11.การขออนุญาตก่อสร้าง

 

12.การแจ้งก่อสร้าง