องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianJapaneseKoreanMalayRussianThaiVietnamese

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

  1. สภาพทั่วไป

                1.1 ที่ตั้ง

                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  18  ตำบลของ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอดังต่อไปนี้

หมู่ที่  1  บ้านปากดง                                              ระยะห่างจากอำเภอเมือง  12  กิโลเมตร

หมู่ที่  2  บ้านหนองขุ่น                                          ระยะห่างจากอำเภอเมือง  10  กิโลเมตร

หมู่ที่  3  บ้านนาแอง                                              ระยะห่างจากอำเภอเมือง  13  กิโลเมตร

หมู่ที่  4  บ้านนิคม 1                                              ระยะห่างจากอำเภอเมือง  15  กิโลเมตร

หมู่ที่  5  บ้านโนนบุญมี                                         ระยะห่างจากอำเภอเมือง  14  กิโลเมตร

หมู่ที่  6  บ้านหนองหลัก                                       ระยะห่างจากอำเภอเมือง  13  กิโลเมตร

หมู่ที่  7  บ้านโนนสง่า                                           ระยะห่างจากอำเภอเมือง  17  กิโลเมตร

หมู่ที่  8  บ้านนิคมพัฒนา                                      ระยะห่างจากอำเภอเมือง  19  กิโลเมตร

หมู่ที่  9  บ้านส่งเสริมธรรม                                    ระยะห่างจากอำเภอเมือง  12  กิโลเมตร

หมู่ที่  11  บ้านศรีชมชื่น                                        ระยะห่างจากอำเภอเมือง  13  กิโลเมตร

หมู่ที่  12  บ้านใหม่ศรีวิไล                                    ระยะห่างจากอำเภอเมือง  12  กิโลเมตร

1.2  เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  มีเนื้อที่จำนวน  26,828 ไร่ หรือประมาณ  43  ตารางกิโลเมตร

1.3 อาณาเขตติดต่อ

– ทิศเหนือ                               จดตำบล                 เชียงพิณ                  อำเภอเมือง

– ทิศใต้                                    จดตำบล                 หนองไฮ                 อำเภอเมือง

– ทิศตะวันออก                       จดตำบล                 นาดี                         อำเภอเมือง

– ทิศตะวันตก                         จดตำบล                 โคกสะอาด             อำเภอเมือง

1.4  ภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ มีพื้นที่ทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มและมีบางส่วนเป็นพื้นที่ราบผสมกับพื้นที่ราบสูง สภาพป่าเป็นป่าโปร่งแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วยหนอง คลองบึง มีอยู่ทั่วไปแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นาน บางแห่งตื้นเขิน ทำให้ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

1.5  ท้องที่อื่นในเขตใกล้เคียงองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

– จำนวนเทศบาล                    – 1  แห่ง เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์

– จำนวนสุขาภิบาล –     แห่ง (ระบุชื่อ)